Facebook Image
יול02

תגובת משרד הכלכלה לערעור המשותף על תוצאות בחינת הרישוי

Categories // בלוג פורום אדריכלים

זה מה שהיה לרשם המהנדסים והאדריכלים להגיד ל-70 אדריכליות ואדריכלים שהגישו ערעור משותף על בחינת הרישוי והתנאים בהם היא התקיימה.
--
אחרי הבעיות האין סופיות ברישום לבחינה, אחרי תנאי הבחינה הבלתי הולמים, אחרי השאלות מחוץ לחומר המוגדר, אחרי שהתברר שעל פתרונות הבחינה המעשית אין בכלל הערות בוחנים ולכן אין על מה לערער, אחרי שהתברר שבניגוד לתקנות אי אפשר לערער על החלק העיוני ואחרי שהבנו שהבחינה היא בכלל על ייעוץ ליזמים להשיג הקלות ולא על איכות אדריכלית, אחרי כל זה מתברר שהכל בסדר. בסדר גמור אפילו. הרשם אמר.
--
להתלונן? זאת בכלל 'חוצפה'.

   

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.