Facebook Image
ספט21

ישיבת עבודה בכנסת של צוות ההתמחות של הפורום יחד עם נציגי משרד הכלכלה

Categories // בלוג פורום אדריכלים

הבוקר התקיימה בכנסת ישיבת עבודה של חברי צוות ההתמחות של פורום אדריכלים צעירים ביוזמת חברת הכנסת שולי מועלם יחד עם נציגי משרד הכלכלה.
--
הדיון עסק בדרכים למציאת פתרונות כוללים לכשלים הקיימים בהליך ההתמחות ובמתן מענה מיידי לכשלים שעלו מהשטח בחודשים האחרונים סביב בחינת הרישוי וסביב הכרה בשירות המילואים בעקבות מבצע צוק איתן.
--
במשרד הכלכלה מתקיימות בימים אלו שתי ועדות משמעותיות העשויות לשנות לחלוטין את הליך ההתמחות: ועדה לקביעת ייחוד פעולות וועדה לבחינה מחודשת של תנאי ההתמחות לאדריכלים. נציגי הפורום דרשו לקחת חלק בתהליכים המתקיימים במשרד הכלכלה הקשורים באופן ישיר להליך ההתמחות וזאת מתוך מטרה לייצג את האינטרס של האדריכלים הצעירים שאינו מיוצג נכון להיום ע"י אף גורם. 
--
אנחנו רואים בקיום ועדה לבחינה מחדש של הליך ההתמחות תוצאה רצויה וחיובית של מחאת פורום אדריכלים צעירים בשנתיים האחרונות והמשך לשינויים בהליך שכבר הושגו (הכרה במילואים וחופשת לידה, בחינה נוספת, הורדת וותק המאמנים, פרסום מיקוד לבחינה), אך במידה ועמדת האדריכלים הצעירים לא תשמע ונציגי הפורום לא ייקחו חלק בהליך הבחינה מחדש, הועדה ומסקנותיה לא יהיו רלוונטיות וייצגו שוב את אותם אינטרסים שהכתיבו את ההליך הקיים היום.
--
סיכומי הדיון:
1. סוכם לקיים פגישה עם יו"ר מועצת ההנדסה והאדריכלות במטרה למצוא דרך לשתף את חברי הפורום בועדה לבחינה מחדש של הליך ההתמחות כגוף עצמאי ובלתי תלוי.
2. מתמחים ששרתו במילואים במבצע צוק איתן מתבקשים להגיש בקשה להכרה בתקופה כחלק מהליך ההתמחות והובטח לנו שהשירות בתקופה זו יוכר באופן חריג מעבר לשלושת החודשים המוכרים.
3. ערעור על בחינת הרישוי: הטענות הכלליות יבדקו מחדש עם דגש בנושא השאלה על תמ"א 38 ובנושא הערעור על החלק המעשי שהתקיים ללא פרסום הערות הבוחנים (למעשה לא היה הליך ערעור תקין).
4. בחינת הרישוי הקרובה תערך באחריות ועדה מייעצת חיצונית ולא באחריות רשם המהנדסים והאדריכלים. תקבע פגישה בין חברי הפורום לבין חברי הועדה בכדי לוודא שהכשלים מהבחינה הקודמת לא יחזרו על עצמם.
--
הדרך לפתרון כולל לבעיית ההתמחות עוד ארוכה וההדברות הפתוחה עם משרד הכלכלה היא חיובית ומהווה צעד נוסף לכיוון של שינוי ופתרון. בהקשר הזה השתתפות הפורום בוועדות השונות יכולה להביא לשינוי משמעותי ולכן אנחנו מתעקשים לקחת בהן חלק. יחד עם זאת אנחנו ממשיכים לפעול במישורים נוספים, כולל התאגדות מקצועית רחבה והכנת הליך משפטי, על מנת להביא לשינוי כולל בהליך ההתמחות וביתר הכשלים בקיימים במקצוע. 
--
הכח העיקרי שלנו הוא התמיכה הציבורית הרחבה ואנחנו מבקשים שתמשיכו לתמוך, לעקוב ולתת לנו גיבוי בפעילות. יחד נוכל להביא שינוי. עדכונים נוספים ומעקב אחר ההתקדמות יפורסמו פה בבלוג ובעמוד הפייסבוק של הפורום.

   

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.